::: Portti Meri-Lapin paikallistietoon :::

 

Lasmarkki info

 

Yleistä

 Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Simon aluetta koskevaa sekä alueen henkilöihin, historiaan, kulttuuriin, luontoon ja yhteisöihin liittyviä viitteitä ja aineistoa.

Suurimmaksi osaksi lehtiartikkeleita, joista osa suoraan luettavissa kuvatiedostoina.

Kaikkiaan tähän mennessä noin 40 000 viitettä, joista osa tallennettu suoraan kuvina, teksteinä, videoina tai äänitiedostoina.

Mahdollisuus tehdä tiedonhakuja muun muassa aiheen, kohteen, paikkakunnan, henkilönnimien tai tekijän perusteella.

Valmiiksi tehtyjä hakuja teemapaketteina merkittävistä alueellisista aiheista.

 

Aluetietokanta?

Aluetietokannalla tarkoitetaan tietokantaa, joka tarjoaa tiettyä aluetta koskevaa aineistoa tai viitteitä. Tällainen aineisto voi käsitellä paikkakuntaa ja sen historiaa, kulttuuria, yhteisöjä ja elämää ylipäänsä. Se voi olla myös paikkakuntalaisten henkilöiden kirjoittamaa tai se voi käsitellä heitä. Lasmarkki on "Keminkaaren" alueen eli Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Simon oma aluetietokanta.

Lasmarkki on suureksi osaksi viitetietokanta, eli se sisältää paljon viitteitä. Hakemalla tietokannasta saa siis tietoja, joiden perusteella voi selvittää itse artikkelin tai teoksen sijainnin. Esimerkiksi haun tuloksena voi saada jonkin lehtiartikkelin tarkemmat tiedot, joista selviää että missä numerossa ja miltä sivuilta se löytyy.

Lasmarkki on osittain kuitenkin myös aineistotietokanta. Tämä mahdollistaa myös artikkeleiden ja teosten sisällön tallentamisen suoraan tietokantaan viitetietojen yhteyteen. Tätä on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon tekniikan ja saatujen lupien rajoissa. Merkittävä osa lehtiartikkeleistä ja myös pieni määrä muuta aineistoa skannataan tietokantaan suoraan kuvatiedostoiksi. Myös muutamia videoleikkeitä on tallennettu tietokantaan, mutta

Tietokantaan on kuvailtu ja luetteloitu kaikki viitteet ja aineisto sillä tavalla, että voitaisiin mahdollisimman helposti löytää haluttu aineisto sen aihetta tai sen tekijää kuvaavilla sanoilla tai nimillä. Tarkemmat kuvaukset haujen tekemisestä löytyvät hakuohjeesta.

 

Tietokannan kehittäjät ja ylläpitäjät

Jokainen kirjasto luetteloi tietokantaan ajantasaista aineistoa omaa kuntaa/kaupunkia koskien. Tietokantaan luetteloiminen aloitettiin vuonna 2001 ja pyrkimys on pysyä ajan tasalla. Suuren haasteen tähän asettavat päivittäin ilmestyvät sanomalehdet.

Resurssit eivät ole toistaiseksi riittäneet luetteloimaan aineistoa taannehtivasti kovin kattavasti muuten kuin teemapakettien tai muuten oman alueen historian kannalta tärkeän aineiston osalta.

Lasmarkki-aluetietokanta ja sen jatkuva kehittäminen on seuraavien kirjastojen yhteistyön tulosta:

Kemin kaupunginkirjasto
Tornion kaupunginkirjasto
Keminmaan kunnankirjasto
Tervolan kunnankirjasto
Simon kunnankirjasto

Tarkemmat kirjastojen yhteystiedot ovat Yhteystiedot-osiossa.
 

Tietokannan historia

Lasmarkki-aluetietokanta on ollut koko olemassaolonsa ajan melko ainutlaatuinen aluetietokanta siinä mielessä, että se on alusta lähtien toteutettu tilaustyönä yksityisillä toimijoilla. Muut aluetietokannat ovat miltei poikkeuksetta turvautuneet valmiisiin kirjastojärjestelmien tallennusalustoihin. Lisäksi Lasmarkki on ainoa aluetietokanta, jota ei ylläpidä mikään Suomen maakuntakirjastoista.

Tietokantahanke sai alkunsa 1999 Majakka-projektin tiimoilta. Siinä päätettiin hakea Opetusministeriöltä tukea alueviitetietokannan perustamiseksi. Tukea saatiin 175 000 mk ja projektin nimeä päätettiin vaihtaa, koska Majakka nimi oli jo samantapaisessa käytössä. Tilalle valittiin MELA, joka tulee sanasta Meri-Lappi.

Heti alussa viitetietokannan sijaan asetettiin tavoitteeksi varsinainen aineistotietokanta, jonka kautta voitaisiin tarjota kokotekstidokumentteja ja multimediaa pelkkien viitteiden sijasta. Tietokantaohjelmiston toteuttamisesta ja ylläpidosta järjestettiin tarjouskilpailu, mutta kaikki tarjoukset osoittautuivat liian kalliiksi hankkeelle. Tällöin päädyttiin omaperäiseen ratkaisuun palkkaamalla keminmaalainen Helge Simula TT-keskuksesta tekemään tietokanta.

Tietokanta sai 2001 Opetusministeriöltä rahoitusta tietokannan toteuttamiseen 200 000 mk. Lopulta MELA-tietokanta avattiin Internetissä www-pohjaisena 17.9.2001 Oppiva Lappi -tilaisuuden yhteydessä. Varsinainen MELA-projekti päättyi tietokannan valmistuttua, mutta sitä päätettiin edelleen jatkaa tietokannan kehittämisen muodossa. Opetusministeriöltä haettiin jälleen rahoitusta, minkä tarkoituksena oli muun muassa kehittää tietokantaan sijoitettavan videomateriaalin kuvanlaatua.

Vuonna 2002 saatiin lisää rahoitusta kaikkiaan 60 000 €, josta päätettiin siirtää 12 000 € seuraavalle vuodelle. MELA-tietokantaan tallennusta tehostamaan päätettiin palkata projektisihteeri, joka tekisi luettelointia täysipäiväisesti vuorotellen jokaiselle projektiin kuuluvalle kirjastolle sekä muitakin tehtäviä, kuten esimerkiksi skannauskoulutuksen antamista. Ensimmäiseksi projektisihteeriksi palkattiin Arja Hoppula. Vuonna 2003 tilalle Arjan tilalle tuli Anne Riepula.

Jälleen vuonna 2003 anottiin Opetusministeriön tukea tietokannan kehittämiseksi edelleen. Tällä kertaa määriteltiin haun perusteiksi tietokannan syventäminen ajankohtaisen tiedon lisäksi merkittävistä kotiseututeemoista. Tämä sisällytettiin projektisihteerin työnkuvaan kuuluvaksi. Lisäksi hänen vastuulleen tulisi markkinointisuunnitelman sekä käyttäjätutkimuksen laatiminen. Toinen merkittävämpi kehitystarve oli tietokannan uudelleenohjelmointi. Järjestelmän vakauteen ja tiettyihin vikoihin ei oltu tyytyväisiä.

Opetusministeriö tuki esitettyjä tavoitteita ja myönsi vuodelle 2004 kaikkiaan 40 000 €. Tällä rahalla palkattiin vuodeksi uusi projektisihteeri Jaakko Marttila sekä kolmeksi kuukaudeksi Perttu Mäkimartti luomaan uusi tietokanta. Mäkimartin käsialaa oleva uusi järjestelmä edustaa tämän päivän teknologiaa ja nyt tietokanta on entistä toimivampi. Tietokannan nimi päätettiin syksyllä 2004 vaihtaa jo toisen kerran, koska MELA oli käytössä joissakin muissa suomalaisissa hankkeissa. Uudeksi nimeksi päätettiin Lasmarkki.

Mitä tietokantaan tallennetaan?

Suurin osa tietokantaan tallennettavasta aineistosta on lehtiartikkeleita, mutta myös kaikenlainen kotiseutuaineisto luetteloidaan myös. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti seuraavien aikakaus- ja sanomalehtien artikkeleilla:

DIGIPOLIS MAGAZINE - Kemin teknologiakylän tiedotuslehti
Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

KALEVA

KANSAN TAHTO – Pohjois-Suomen vasemmistolehti

Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

KANSAN UUTISET VIIKKOLEHTI – Poliittinen uutis- ja ajankohtaissanomalehti neljästi viikossa

Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

KIRKKOLAIVA - Meri-Lapin seurakuntien lehti

Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

LAPIN KANSA

LAPIN YRITTÄJÄ

Viimeisin lehti on saatavissa verkkoversiona kotisivuilta.

LOUNAIS-LAPPI

Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.
Lehdet saatavissa kokonaan pdf-muodossa kotisivuilta.

PERJANTAIPÖRSSI

Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

POHJOLAN SANOMAT

POHJOLAN TYÖ
Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

SORTTEERI - Kemin kaupungin tiedotuslehti
Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

STAFFIN POHJOINEN - Stora Enson Pohjois-Suomen yksiköiden henkilöstölehti

Vuoteen 2003 asti lehti ilmestyi nimellä Lumiviesti.
Lehden artikkelit skannataan suoraan tietokantaan.

YHTIÖSSÄ TAPAHTUU - Metsä-Botnian Kemin henkilöstölehti

Lehti lopetti ilmestymisen vuoden 2001 jälkeen.
Lehden artikkelit on skannattu tietokantaan.

Mitä tietokantaan on lupa skannata?

Tietokantaan on hankittu luvat skannata suoraan kuvatiedostoiksi seuraavat julkaisut:

Digipolis Magazine
Jatuli
Jokiposti
Kansan Tahto
Kemin Ilmoituslehti
Keminmaa
Keminmaalainen
Kemin lintuharrastajat Xenus ry
Keminsuun Kisa
KemSki
Kirkkolaiva
Koukero
Lapillinen
Lapin Läänin Kauppakamari
Lempilehti
Lounais-Lappi
Länsipohjan yrittäjät
Meri-Lappi Ski
Met Aviisi
Met (Tornedalen)
Metku
Yhtiössä Tapahtuu
Oulu-Voima
Outokummun Sanomat
(Outokumpu) Kromi & Teräs
Outokumpu News
Palveluksessanne
Perjaintaipörssi
Petsamolaista
Pohjan Mieslaulajat
Pohjois-Suomen Yritysmaailma
Pohjolan Työ
Pohjolan Voima
PVO-Vesivoima Oy
Päivämies
Simolainen
Sirri
SM-Kalli
Sortteeri
Staffin Pohjoinen
Studio
Suunta 2000
Tapuli
Tervas
Tornionlaakson Vuosikirja
VirtaViesti

Teemapaketit

Teemapakettien tarkoitus on syventää tietokannan sisältöä tiettyjen teemojen osalta. Ajantasaisen tiedon lisäksi aluetietokannan pitäisi tarjota myös historiallista tietoa ja vanhojakin tietoja. Siksi jokainen tietokannassa mukana oleva kirjasto on valinnut oman paikkakuntansa kannalta tärkeitä ilmiöitä, henkilöitä tai vastaavia asioita, joiden tiimoilta tietokantaan on tehty teemapaketteja.

Käytännössä nämä paketit ovat pääasiassa vain viitteitä, jotka on varustettu yhtenevällä asiasanoituksella.  Ne ovat siis helposti löydettävissä ilman, että tarvitsee osata tehdä tiedonhakua itse. Kaikki teemapakettien sisältämät aineistot voi löytää myös normaalisti hakemalla tietokannasta.

Teemapaketteihin valittu materiaali on koostettu pääasiassa kotiseutuosastojen aineistosta. Tämä tarkoittaa, että ajankohtaisia lehtiartikkeleita ei tulla sisällyttämään niihin. Ajantasaista tietoa teemapakettien aiheista, kuten vasta ilmestyneitä lehtiartikkeleita, voi löytää tekemällä normaaleja hakuja tietokannasta samoilla tai samantapaisilla asiasanoilla.

Paketteihin on valittu etupäässä kirjastojen kotiseutuosastoilla olevia julkaisuja, joita ei yleensä lainata asiakkaille. Ne kaikki ovat kuitenkin saatavissa tutkimista varten käyttöön kirjaston tiloissa ja niistä on poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus ottaa valokopioita. Kopioiminen on maksullista ja hinnat ovat kirjastokohtaisia.

 

© 2005 ::: Meri-Lapin kirjastot